Kuruluş : 2012 yılında İktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde kurulan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, “Çalışma Ekonomisi”, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi” ve “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi” Anabilim Dallarından oluşmakta olup; örgün ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim vermektedir.
Kazanılan Derece : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans derecesi.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alandan yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; yabancı dil ve ilgili kurulların önerisi ile senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 ve üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. YÖK mevzuatı çerçevesinde yatay ve dikey geçiş durumunda önceden alınmış derslerin de tanınması mümkündür.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı, Endüstrileşme süreciyle birlikte büyük bir kesimin işgücü piyasasına katılımını, hızla artan refah toplumlarının ilgisini başta çalışma ilişkileri olmak üzere sosyal politika ve hizmet sektörüne yöneldiğini incelemektedir. Sosyal korumadan-sendikalaşmaya, işçi sağlığı iş güvenliğinden-performansa, motivasyondan-çalışma barışına ve çalışma koşullarına kadar pek çok konu “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” alanına girmektedir. Bu bağlamda, bölüm lisans boyunca verdiği eğitim ile ekonomik ve sosyal yaşamın değişik yönlerini ele almayı amaçlamaktadır. Son yarıyılın başında verilecek olan sektör uygulamaları ile teoride elde edilen bu bilgiler iş hayatında da uygulama alanı bulacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olanlar “Çalışma Ekonomisti veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı” unvanı kazanırlar. Mezunlar, kamu kurumları başta olmak üzere sendikalar ve özel sektörde insan Kaynakları departmanlarında çalışabilme olanağına sahiptir:
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturmak ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi uygulanarak harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’ su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof.Dr.Cüneyt YENAL KESBİÇ
AKTS/DS Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Dilek Dulay Yangın
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 201 29 99
Faks : +90 236 201 80 10
E-posta: dilek.yangin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümde 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden büyük bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiş ve bu sayede de dersler görsel ve işitsel materyaller yardımıyla, öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Bölümdeki tüm öğretim üyeleri, akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik olanaklara sahiptir. Öğrenciler Farabi, Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerde ders alma olanağına sahiptir.