Kuruluş : Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır. Fakültemiz bünyesinde, Ekonomi ve Finans bölümünün yanı sıra, İşletme, Uluslararası Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Turizm İşletmeciliği bölümleri yer almaktadır.
Kazanılan Derece : Ekonomi ve Finans Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının LYS TM-1 türünden yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 240 olup, VIII. yarıyıldaki intörn eğitimini tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili : Ekonomi ve Finans Bölümünün temel amacı, analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyebilen, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen ve iktisadi konularda kendi başına bilimsel araştırma yapabilen nitelikli iktisatçı ve finansçı yetiştirmektir. Diğer taraftan, öğrencilerin ve bölüm öğretim elemanlarının iktisadi ve sosyal gelişmeleri izlemesi ve çözümler üretmesi, bu doğrultuda bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmaları da hedeflenmektedir. Program, bu çerçevede, ekonomi ve finans alanında lisans ve lisansüstü düzeyde evrensel ölçütlere uygun nitelikli öğretim programları hazırlamak ve yürütmek, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanmak suretiyle ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırmalar ve yayınlar yapmak ve kamu ve özel sektörde ilgili konularda uzman eleman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Programın son döneminde ise üniversitemizin geçtiği intörn eğitim sistemine göre, öğrencilerimiz bir dönem boyunca kamu ve/veya özel sektörde yapacakları staj ile teorik bilgileri ile pratik uygulamaları sentezleme imkanı bulacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), yönetim, planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ekonometri Bölümü mezunları, kendilerini iyi yetiştirmeleri halinde bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği daha iyi bilmeleri nedeniyle iş bulmada benzer bölüm mezunlarına (iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler) göre önemli bir üstünlüğe sahip olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ekonomi ve Finans bölümü mezunları, Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavının (ALES) ilgili puan türünde yeterli puan almaları ve başvuruda bulundukları enstitü/programın özel koşullarını yerine getirmek kaydıyla lisansüstü eğitime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi uygulanarak harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Ekonomi ve Finans alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Prof.Dr. Ramazan Gökbunar
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü, Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140 Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 0 236 201 39 05
Faks : +90 0 236 201 29 98
Web Adresi : http://isletme.cbu.edu.tr/ekonomi_finans.html
E-Posta : isletme@cbu.edu.tr
E-Posta : isletme.ekonomifinans@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2'si Dr. olmak üzere 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizin 2015 - 2016 öğretim yılında hizmete giren binasında bulunan sınıflardan 5 tanesi Ekonomi ve Finans Bölümüne tahsis edilmiştir. Bu sınıflardan her birisi 100 m2’dir. Bölüme ayrılan sınıflar, akıllı sınıf formatında dizayn edilmiş olup, bilgisayar, projeksiyon vb. teknik imkanlara sahiptir. Ayrıca amfilerde sıcak-soğuk klima sistemi de bulunmaktadır. Programın yürütülmesi kapsamındaki Bilgisayar ve uygulama dersleri fakültemizde mevcut bulunan 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı kullanılarak yerine getirilecektir. Ayrıca finans laboratuvarı kurulmuştur.