Kuruluş : İşletme Fakültesi, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuş, program ise 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak, İngilizce olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : İşletme Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının LYS TM-1 türünden yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Bölümün amacı, iş dünyasına, küresel ekonomi ve teoriye hakim, etik değerlere ve insan odaklı anlayışa sahip, yenilikçi-girişimci-lider bireyler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için, işletme lisans eğitimimizde, öğrencilerimizin esnek bir düşünce yapısıyla küresel rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için işletmeciliğin temel kuralları ve ilkeleri teorik ve uygulamalı bir biçimde verilmektedir. Programın ilk yıllarında iktisat, işletmecilik, maliye, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim verilirken, üçüncü yıldan başlayarak işletmenin ana alanları olan “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama” ve “Sayısal Yöntemler” ile ilgili dersler verilmektedir. Programın son döneminde ise üniversitemizin geçtiği intörn eğitim sistemine göre, öğrencilerimiz bir dönem boyunca sanayi, ticaret veya hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde teorik bilgileri ile pratik uygulamaları sentezleme imkanı bulacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İşletme programından mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık, finansman, finansal kuruluşlar, uluslararası ticaret (ithalat-ihracat), satınalma, muhasebe - mali müşavirlik, halkla ilişkiler, üretim ve planlama, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında görev yapabilmektedir.
İşletme programımız sonucunda geleceğin girişimci adayları yetiştirilmiş olmaktadır. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İşletme bölümü mezunları, Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavının (ALES) ilgili puan türünde yeterli puan almaları ve başvuruda bulundukları enstitü/programın özel koşullarını yerine getirmek kaydıyla lisansüstü eğitime devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca VIII. yarıyıldaki sektör uygulamaları (intörn) eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Dr. Öğr.Üyesi Asiye Ayben ÇELİK
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesi, 45140 Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 0 236 201 39 05
Faks : +90 0 236 201 29 98
Web Adresi : http://isletme.cbu.edu.tr/bolumler/isletme-bolumu.4503.tr.html
E-Mail: isletme@cbu.edu.tr.


Bölüm Olanakları : Bölümde 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim görülen mekanlar, akıllı sınıf formatında dizayn edilmiş olup, bilgisayar, projeksiyon vb. teknik imkanlara sahiptir. Ayrıca amfilerde sıcak-soğuk klima sistemi de bulunmaktadır. Programın yürütülmesi kapsamındaki Bilgisayar ve uygulama dersleri fakültemizde mevcut bulunan 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı kullanılarak yerine getirilecektir. Ayrıca finans laboratuvarı kurulmuştur.