Kuruluş : 2017 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kuruluş çalışmalarına başlanan Müzik Bölümü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Müzik Bölümü, Türk Musikisi, Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi ana bilim dallarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Müzik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : - Lise ve dengi okul diplomasına sahip olabilmek.
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT sınavından en az 180 puan ve üzeri puan alabilmek.
- Özel Yetenek sınavından yeterli puanı alabilmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Müzik Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Müzik programının amacı, özgür ve özgün bir yaratım sürecinin iş disiplini ile birleştirilmesini, sanat eğitiminin temel yaklaşımı olarak kabul eder ve bunu uygulamalı ve kuramsal çalışmalarla besler. Bu amaç doğrultusunda programda zorunlu dersler ve seçmeli dersler tanımlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik bölümünden mezun olan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korolarında Saz ve/veya Ses Sanatçısı, TRT’de Saz ve/veya Ses Sanatçısı, formasyon aldıkları takdirde kamuda ve özel sektörde öğretmen, yaygın eğitim veren kurumlarda usta öğretici olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca Üniversitelerde Öğretim Elemanı olma kriterlerini sağlayan mezunlar bu kurumlarda akademisyen olarak da görev alabilirler. Türkiye ve dünyadaki sosyal ve kültürel gelişmeler sebebiyle özellikle Türk müziği alanında mezunlara yönelik taleplerde göreli bir artma meydana gelmiştir. Türkiye’de yeni açılan üniversitelerin Türk müziği alanında öğrenim görmüş uzmanlara ve öğretim elemanlarına yönelik gereksinimleri de buna eklenmelidir. Yukarıdaki iş sahaları çeşitliliği Türk müziği mezunları için meslek elemanı tanım modelindeki değişikliklere bağlı istihdam açısından önemli bir örnektir. Kısaca Türk müziği mezunları Türkiye’de önemli istihdam imkânlarına sahiptir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : AKTS/DS Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Sibel KARAMAN
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Telefon : +90 236 201 8504 Dahili: 8507
Faks : (güncellemede)
Web Adresi: http://gsf.cbu.edu.tr/
E-Posta: sibel.karaman@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane bulunmaktadır. Dersliklerden ikisinde toplu derslerde kullanılmak üzere porteli tahtalar tasarlanılarak kullanımı mümkün hale gelmiştir. Her iki derslikte de birer adet digital Piyano bulunmaktadır.