Kuruluş : Arkeoloji programı 2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programı tamamlayan öğrenciler, “Arkeoloji Lisans Derecesi” alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca, Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili : Arkeoloji Bölümünün amacı arkeoloji biliminin temel kavramlarını ve bilimsel çalışma metotlarını bilen, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliğinin farkında olan ve bu zenginliğin Arkeoloji Biliminin temel konusu olduğunu kavrayarak bu konuda bilimsel metotlarla çalışan bilim insanları yetiştirmektir. Temel teorik bilgilerin yanında pratik uygulamaların ve tamamlayıcı kavramların da dahil edileceği eğitim sürecinde en az maddi kalıntılar kadar bilgilerin de toplanmasının ve bu bilgi ve verilerin doğru ve objektif bir şekilde yorumlanmasının öneminin öğretilmesi hedeflenmektedir. Sağlam bir bilgi birikimine sahip olmanın yanında konu ile ilgili özellikle son yıllarda hızla gelişen yöntem ve teknolojilerden faydalanmasını bilen, bu konuda dünyadaki gelişmeleri takip edebilen ve katkıda bulunabilen bilim insanları yetiştirmek Arkeoloji Bölümünün başlıca gayesidir.
Programın bir diğer amacı ise bilimsel metot ve öğretilerin yanında, üzerinde yaşadığımız toprakların tarihsel ve kültürel değerinin topluma benimsetilmesi ve arkeolojinin günlük ve sosyal hayat içerisinde daha fazla yer almasının önemini kavramış ve bu vizyon ile çalışacak arkeologlar yetiştirilmesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Arkeoloji Lisans Programı mezunları, akademik kariyerine devam ederek Üniversitelerde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar ve müzelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi farklı bakanlıklara bağlı kurumlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kamu kuruluşlarında, özel müzelerde, ulusal ve/veya uluslar arası çeşitli araştırma projelerinde, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde bulunan KUDEP veya Tarihsel Çevre Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde, ayrıca özellikle kültürel miras restorasyonu ile ilgilenen mimarlık ve inşaat şirketlerinde görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlik kriterlerini karşılamaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Serdar AYBEK
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Tel. 0236 201 37 02
E-Mail: arkeoloji@cbu.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Güler Ateş
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Tel. 0236 201 37 05
E-Mail: arkeoloji@cbu.edu.tr

Bölüm Olanakları : Arkeoloji Bölümünde; 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.