Kuruluş : Program 2013'de Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sosyoloji Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puanı almak.
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan dahilinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca, Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin Sosyoloji Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Sosyoloji Bölümünde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyal Yapı ve Değişme ana bilim dalları bulunmaktadır. Sosyoloji, toplumsal yaşamın farklı boyutlarını birbirleriyle ilişkilendirerek ele alan bir sosyal bilim dalıdır. Sosyolojinin ekonomi bilimi, psikoloji, antropoloji, hukuk, felsefe, yönetim bilimi, siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinleriyle de yakın ilişkileri vardır. Lisans eğitiminin ilk yıllarında yakın disiplinleri tanımaları amacıyla sosyoloji öğrencisine, felsefe, antropoloji ve psikoloji alanlarından dersler verilmektedir. Sonraki yıllarda ise sosyolojinin belirli alt alanlarıyla ilgili derslerde sosyolojik bilgi ve deneyimi geliştirebilme imkanı sunulmaktadır. Sosyoloji öğrencisinin sosyolojik bilgi birikimine sahip olmasının yanında, yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetini de geliştirmesi beklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Sosyoloji Lisans” diploması alırlar. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığının gerekli gördüğü 40 kredilik felsefe (16), psikoloji (16) ve mantık (8) derslerini aldıkları ve mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Sertifikası aldıkları takdirde liselerde Felsefe Grubu ve Rehber öğretmen olarak atanabilmektedirler. Sosyoloji mezunları kamu ve özel sektörde sosyolog unvanıyla çalışabilmenin yanında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik alana yönelebilirler.
Bölüm mezunları, üniversitelerde akademisyen olarak, TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TRT, RTÜK ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde, hapishanelerde, çocuk ıslah evlerinde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında, sanayi odalarında, kreşlerde, sendikalarda ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili birimlerinde sosyolog, araştırmacı, uzman, danışman veya memur olarak, orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40'ı, dönem sonu sınavının da % 60'ı esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nazmi AVCI
Tel: 0(236)2013662
e-mail: nazmi.avci@cbu.edu.tr
Koordinatör: Prof.Dr. Nazmi AVCI
Tel: 0(236)2013662
e-mail: huriye.onur@cbu.edu.tr
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört amfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.