Kuruluş : Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak öğretime devam edilmektedir.
Kazanılan Derece : Hemşirelik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından İlgili alandan (MF-3) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YOS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YOK) belirlemiş olduğu Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal İle kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına İlişkin yönetmelik kapsamında qerçekleştirilmektedir. Fakültemizde hazırlık programı yoktur. İlgili kurumların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğtım-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Hemşirelik Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Hemşirelik programının amacı, sağlıklı ya da hasta birey/aile/toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirleyen, bunların nedenlerini araştıran, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapan hemşireler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programda zorunlu dersler ve seçmeli dersler tanımlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kariyer olanaklarına sahip olmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık merkezlerinde, sağlık çalışanlarına gereksinim duyulan her alanda; okul, kreş, fabrika, oteller gibi istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak (CC) alması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00‘ın üzerine çıkarmak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak İçin programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dilek ERGİN, dilek.ergin@cbu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Dilek ERGİN
MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, MANİSA


Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar, teknik ve simulasyon destekli beceri laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için iki beceri laboratuvarı vardır. Beceri laboratuvarlarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resüsitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve çocuk CPR ve uygulama maketleri, doğum maketlen, mikroskop, simülasyon maketi, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuarları , kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Bölümümüzde; 4 Profesör, 8 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır.