Kuruluş : Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Manisa Sağlık Yüksek Okulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak öğretime devam edilmektedir.
Kazanılan Derece : Ebelik Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan (MF-3) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. Ayrıca öğrencinin, açık öğretim fakültesi hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaması şarttır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde yabancı dil hazırlık programı yoktur. Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Açıklanan kontenjanlar dahilinde öğrencilere yatay- dikey geçiş hakkı sağlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Ebelik Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır
Program Profili : Ebelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini ve risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne ve bebeğe uygun ebelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb.) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon süreçlerinde ebelik hizmetlerini bilimsel temellere dayalı olarak geliştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımızın çalışma alanı; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların doğum, çocuk ve aile planlaması birimleri ve özel sağlık kurumlarıdır. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sonu sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç. Dr. Nursen BOLSOY
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr Hülya DEMİRCİ
Adres : Uncubozköy M. 5526 Sk. No:8/4 (Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi) Yunusemre / MANİSA
Posta kodu : 45030
Telefon : 0(236) 233 09 04
Fax : 0(236) 233 71 69
Web adresi : http://saglikbf.cbu.edu.tr/ebelik/ebelik-bolumu-tanitim.2455.tr.html
E-posta : saglikbf@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar, teknik ve simülasyon laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları için iki beceri laboratuvarı vardır. Beceri laboratuvarlarında temel ebelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve çocuk CPR ve uygulama maketleri, doğum maketleri, mikroskop, simulasyon maketi, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Ebelik Bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuarları, kütüphane, spor salonu ve kafeterya bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Bölümümüzde;4 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.