Kuruluş : Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Manisa Sağlık Yüksek Okulu 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak öğretime devam edilmektedir.
Kazanılan Derece : Sosyal Hizmet Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan (EA) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde hazırlık programı yoktur. İlgili kurumların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı düzenlenir. Bu muafiyet sınavlarından 65 veya daha fazla geçer not alan öğrenciler müfredatta ilgili dersten muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Sosyal Hizmet Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Bir yıl içinde her bir dönemde en az 30 AKTS olmak üzere toplam 60 AKTS alınır.
Sosyal Hizmet Lisans Programında eğitim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren seçmeli ders alabilmektedirler. Bölüm dışı seçmeli ders havuzu Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin tamamı tarafından seçilebilen derslerden oluşmaktadır.
Lisans programımızın bir parçası olarak, dördüncü sınıfta (yedinci ve sekizinci dönemlerde) zorunlu uygulama dersleri bulunmaktadır.
Sosyal hizmet programının uygulama ağırlığı %30'dur.
Öğrenimin ilk yılları, sosyal bilimlerin geneline ilişkin bilgiler ve sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin temel uygulama ve kuram bilgisini kapsar. Programın ilerleyen dönemlerinde sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin derinlemesine kuramsal bilginin yanında, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezi olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, adalet, endüstri ve yükseköğretim alanlarında faaliyet gösteren kurumlarda görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemine göre harf notuna çevrilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Fatih ŞAHİN
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Gülten UÇAN
Adres : Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi,
Uncubozköy M. 5526 Sk. No:8/4 PK:45030
Yunusemre / MANİSA
Telefon: 0(236) 233 09 04
Fax: 0(236) 233 71 69
E-posta: saglikbf@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikbf.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : Eğitim dili Türkçe'dir. Bölümde 1 Profesör, 5 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bilgisayar laboratuarı, konferans salonu ve içinde masa tenisi masası olan bir kafe bulunmaktadır.
Dersliklerin tümünde tahtalar ve projeksiyon makineleri kullanılmaktadır.