Kuruluş : 30.05.1997 tarihinden itibaren faaliyette bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 4 Ekim 2019 tarihinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, bu kapsamda faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece : Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrenciler 8. yarıyılda zorunlu staj (intörn) dersini başarı ile bitirmek zorundadırlar.
Program Profili : Bu bölümün amacı Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler çerçevesinde uluslararası ticaret alanında çağdaş bilgiye ve uluslararası becerilere sahip insan kaynağına yönelik talebi karşılamaktır. Bu alanda uzman eleman yetiştirerek Türk işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Bu programa giren öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okurlar. Hazırlık sınıfından sonra öğrenim süresi dört yıldır. Lisans öğrenimi süresince derslerin en az yüzde otuzu İngilizce dilinde okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına ilaveten derslerin en az %30'u İngilizce dilinde verilmekte, 3 ve 4.sınıfta Uluslararası Ticaret ve Finans alanıyla ilgili mesleki dersler bulunmaktadır. Mezunlarımız, öncelikle uluslararası piyasalarda ithalat-ihracat yapan firmaların dış ticaret ve finans departmanlarında çalışma olanakları bulmaktadır. Ayrıca mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde ve fonksiyonel olarak da pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, finansal kuruluşlar, satınalma, muhasebe, halkla ilişkiler, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında kariyer yapabilmektedirler. Programımız, liderlik vasfı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş ve girişimcilik özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirme konusunda iddialıdır. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle ülkemizde ve yurtdışında üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasına sahip olmak ve belirli düzeyde (ÜDS 50 gibi) İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler. Bölümümüz, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında kurulan Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci kabul etmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 8. yarıyıldaki staj (intörn) dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Mine Yılmazer
E-posta: mine.yilmazer@cbu.edu.tr
Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Abidin Ozan Onağ
E-posta: ozan.onag@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muradiye Yağcılar Kampüsü
Manisa / Türkiye
Telefon: +90 236 201 29 00
Faks: +90 236 237 95 10
E-mail: ubf@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, Muradiye Kampüsünde yer alan dersliklerle birlikte tam donanımlı bir bilgisayar salonu, güncel dergi ve kaynaklarla donatılmış okuma salonu ve kampüs imkanlarını kullanmaktadır. Öğrenciler her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedirler
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; Atatükçü Düşünce Klubü, Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata’nın Yolunda 57. Alay Klubü, Basın Yayın Klubü, Bilim ve Kültür Klubü, Genç Tema Klubü, Genç Liderler Klubü olmak üzere okulumuzun altı klubü bulunmaktadır.