Kuruluş :
Kazanılan Derece : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için YKS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir. Kayıt için; Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün (HİT) amacı gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Pazar ekonomilerinin büyümesi ve vatandaş/müşteri odaklı hizmet anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümleri üniversitelerin İletişim Fakülteleri'nde giderek daha çok rağbet gören bir akademik birim haline gelmiştir. Dolayısıyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, markaların ve kurumların gereksinimi olan araştırma, bunlara ilişkin mesaj ve etkinlikleri tasarlama, üretme, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik kuramsal, eleştirel ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler, reklamcılık, kişilerarası iletişim, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik yönetimi, pazarlama ve tutundurma yönetimi, stratejik iletişim yönetimi gibi alt dallarda çok yönlü akademik ve eğitsel faaliyetleri bünyesinde barındırmaktadır. Bölüm bireysel ve kurumsal imaj, ürün, hizmet ya da marka algılarının oluşturulması ve iletişime konu edilmesi ile ilgili eğitim ve öğretim müfredatını içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olanlar;

1. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile STK’ların stratejik iletişim ile ilgili birimlerinde (halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi),
2. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile STK’ların doğrudan idari kadrolarında (insan kaynakları yönetimi gibi),
3. Pazarlama birimlerinde ya da reklam ajanslarında (reklam pazar araştırmacısı, reklam müşteri temsilcisi, reklam metin yazarı, grafiker, tasarımcı gibi)
4. Medya işletmelerinde (reklam servislerinde, gazetecilik ve benzeri işlerde) çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT
AKTS/DS Koordinatörü : Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 201 86 07
Faks : +90 236 201 80 10
Web Adresi : http://iibf.cbu.edu.tr/
E-Posta : iibf.maliye@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Prof.Dr. İlhan Varank Kampüsü'nde yer alan İletişim Fakültesi Binası'nda yer alan derslikleri kullanmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanarak akıllı tahtaların ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle görsel ve işitsel materyallerin yardımıyla öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri daha iyi anlamaları sağlanmaktadır.
Bölümde 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi mevcuttur.