Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, 2013 yılında kuruluş hazırlıklarına başlayan Coğrafya Bölümü ilk kez 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde kadrolu 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır
Kazanılan Derece : Bölümü başarı ile tamamlayanlar "Coğrafyacı" unvanı almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca, Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili : Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri, beşeri faaliyetleri, coğrafyanın kendine has ilkeleri çerçevesinde inceleyen bir bilimdir. Doğal ortam özelliklerini (Fiziki Coğrafya), insanı (Beşeri Coğrafya), doğal ortam ve insan etkileşimini konu edinen geniş çerçeveli bir bilim olan Coğrafya ayrıca, fiziki ve beşeri özelliklerin birbirleriyle olan etkileşimi üzerine kurulu olması nedeniyle analiz ve sentezin hâkim olduğu bir bakış açısına sahiptir. Bir mekâna kendine özgü karakter kazandıran doğal ve insan kaynaklı özelliklerin dağılışı, bu özelliklerin neden, nasıl ve ne zaman oluştuğu, meydana gelen olayların diğer özelliklerle ilişkisi, bunların konuya özgü haritalar ile anlatılması Coğrafyanın temel özellikleridir. Günümüzde, coğrafi araştırmaların günlük yaşantımıza önemli oranda katkıları vardır. Çünkü coğrafya, insanı, doğayı, doğa - insan etkileşimini anlayabilme yeteneğinin gelişimini, bu ilişkiler kapsamındaki kavramların anlaşılmasını, sorunların tespitini ve çözümünü sağlamaya çalışır. İklim değişikliği ve küresel ısınma, çölleşme, ekosistem, doğal ve tarihi çevrenin korunması, çevresel kirlilik, kentleşme, gelişmişlik ya da az gelişmişlik, globalleşme gibi insanlığın karşılaştığı güncel sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayan coğrafya, insanların doğayı keşfetme serüveninde önemli bir kılavuz olma özelliği taşır.

Fiziki Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası olmak üzere dört anabilim dalından oluşan coğrafya bölümü, ilgilendiği konuları her türlü ayrıntısı ile ele alıp ortaya bir model, çözüm ya da çok yönlü planlama önerileri çıkarması nedeniyle diğer bölümlerden ayrılır. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan unsurlar ile yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) toprak ve canlılar (biyocoğrafya) gibi konular Fiziki Coğrafyanın temel araştırma konuları iken; nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi ve ekonomi gibi insan odaklı konular ise Beşeri Coğrafyanın temel konularıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gerekli şartları taşıyan öğrenciler "coğrafyacı" unvanı ile bölümden mezun olur. Mezun öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedir. Son yıllarda ise coğrafyanın önemli bir alanı ve uygulama aracı haline gelen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda gerekli yetkinliği kazanan coğrafyacılar hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlarda uzman olarak görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlik kriterlerini karşılamaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az % 80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ferhat Arslan
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Tel. 0236 2013322
E-Mail: ferhat.arslan@cbu.edu.tr fef.cografya@cbu.edu.tr

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi. M. Ali Toprak
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Kampüsü 45140 Muradiye/Manisa
Tel. 0236 201 3322
E-Mail: fef.cografya@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Coğrafya Bölümünde; 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.