Kuruluş : 30.05.1997 tarihinden itibaren faaliyette bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 4 Ekim 2019 tarihinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, bu kapsamda faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece : Sermaye Piyasası Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan yeterli puanı almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrenciler 8. yarıyılda zorunlu staj (intörn) dersini başarı ile bitirmek zorundadırlar.
Program Profili : Bu bölümün amacı araştırmacı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, değişime uyum sağlayabilen; liderlik becerilerine ve teknik becerilere sahip; donanımı çağın gereklerini bütünüyle karşılayabilen sermaye piyasası uzmanlarını ve yöneticilerini yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programda iktisat ve işletmecilikle ilgili temel dersler sonrasında, para ve sermaye piyaslarıyla ilgili mesleki derslere yer verilmiştir. Programımız öğrencilerimize liderlik vasfı, ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim becerileri ve girişimcilik becerileriyle donatmakta ve nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmektedir. Mezunlarımızın öncelikle finansal piyasalarda çalışmaları amaçlanmakla birlikte; kazandıkları interdisipliner perspektif tüm sektörlerdeki firmalar ile farklı alanlarda faal kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilmelerine uygundur. Dolayısıyla mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli fonksiyonel alanlarda (para ve sermaye piyasaları, finansal kuruluşlar, finans, muhasebe, satış, satınalma, halkla ilişkiler, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği vd.) ve yönetim kademelerinde (uzman yardımcısı, uzman, yönetici vd.) görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle ülkemizde ve yurtdışında üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasına sahip olmak ve belirli düzeyde (ÜDS 50 gibi) İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, genellikle ara sınavın ağırlığı % 40, dönem sonu (final) sınavının ağırlığı % 60 oranında dikkate alınmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 8. yarıyıldaki staj (intörn) dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Emin Akçaoğlu
E-posta: emin.akcaoglu@cbu.edu.tr
Koordinatör: Doç. Dr. Selim Duramaz
E-posta: selim.duramaz@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muradiye Yağcılar Kampüsü
Manisa / Türkiye
Telefon: +90 236 201 29 00
Faks: +90 236 237 95 10
E-mail: ubf@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, Muradiye Kampüsünde yer alan dersliklerle birlikte tam donanımlı bir bilgisayar salonu, güncel dergi ve kaynaklarla donatılmış okuma salonu ve kampüs imkanlarını kullanmaktadır. Öğrenciler her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilir.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler genellikle öğrenci kulüpleri bünyesinde yürütülmektedir. Bu kulüplerden bazıları şunlardır: Atatükçü Düşünce Kulübü, Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata’nın Yolunda 57. Alay Kulübü, Basın Yayın Kulübü, Bilim ve Kültür Kulübü, Genç Tema Kulübü, Genç Liderler Kulübü vd.