Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Tarih Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kayıt yaptıracak başvuru sahiplerinin; Lise ve dengi okul diplomaları ile "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi" tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) alanında yeterli puanı alarak, ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgelerine sahip olmaları gerekir.
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan dahilinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ve yatay - dikey geçiş ile gelen öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Açıklanan kontenjanlar dahilinde öğrencilere yatay- dikey geçiş hakkı sağlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin Tarih Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Tarih Bölümünde; Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi ile Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır. Lisans düzeyinde tarihçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütülmektedir. Ders eğitim planında, zorunlu olan derslere ilaveten öğrencilerin tarih anabilim dallarında uzmanlaşmasına ve yardımcı bilimlerden yararlanma hedefine yönelik olarak seçmeli dersler de yer almaktadır. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tarih Bölümü mezunları hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, devlet okullarında ve özel kolejlerde öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca özel alanlarda (kütüphane, arşiv, müze, vb.) araştırmacı sıfatıyla çalışabilirler. Bunlara ek olarak gazetecilik ve turizm sektöründe de istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA, 0(236)2013406/3406 gulmeznurettin@hotmail.com

Doç. Dr. Arzu TAŞCAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKTS/DS Koordinatörü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA, 0(236)2013432/3432 arzu.tascan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Bölüme ait bir seminer salonu bulunmaktadır. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.