Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup 1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Kimya Bölümü, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Kimya Bölümünün misyonu, kimya ve endüstrinin gelişimi ve ilerlemesi için bilimi ön plana alan iyi eğitimli, bölgedeki endüstrilerin problemlerini çözme becerisi kazanmış analitik düşünebilen yaratıcı ve araştırmacı insanlar yetiştirmektir. Kimya Bölümü Lisans Programı, 16-19 Mart 2019 tarihlerinde FEDEK akreditasyon değerlendirme sürecinden geçmiştir. Böylece, 10 Mayıs 2019 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle FEDEK tarafından akreditasyon verilen lisans programı listesinde yer almaktadır.
Kazanılan Derece : Kimya Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca Yabancı Dil ve İlgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar. Açıklanan kontenjanlar dahilinde öğrencilere yatay- dikey geçiş hakkı sağlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin Kimya Bölümünden lisans derecesi alabilmesi için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Kimya Bölümü Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüz kimya alanında yeterli bilgiye sahip ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen, kimya laboratuvarlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ve ortak çalışma özelliği taşıyan, temel bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleğinde başarıyla kullanabilen, sanayinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek cihazları kullanma donanımına sahip, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, kimyagerler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz 8 dönemlik öğrenim sürelerinin 7 dönemini üniversitede, son dönemini “İş Yeri Uygulama Eğitimi Dersi” ni alarak (15 hafta süreyle tam zamanlı) iş yerlerinde (7+1) tamamlarlar. Kimya eğitiminin ilk yılında öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Bilgisayar, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersler verilir. İkinci ve daha sonraki yıllarda Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Enstrümental Analiz, Fizikokimya, Organik Kimya gibi zorunlu dersler ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuvar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuvar dersleri verilir. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuvar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Biyoteknoloji ve Endüstriyel Kimya derslerinin yanı sıra seçmeli ders ağırlıklı üçüncü ve dördüncü eğitim yılı, sanayi sorunlarına öğrencilerin akılcı bir yaklaşım geliştirmesini hedeflemiştir. Kimya Bölümünde 2(ikinci) sınıftan itibaren 20(yirmi) iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Bölüm öğrencilerimiz Biyoloji ve Fizik bölümünden ders alarak Çift Anadal ve Yan Dal programı yapma olanağına sahiptirler. Tüm öğretim programını tamamlayan öğrenciler Kimya Alanında lisans mezunu sayılır ve Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 6269 sayılı kanunla kimyager ünvanı alan mezunlarımız gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, boya, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Ders Tanım ve İçerikleri Formunda tanımlanmıştır.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Kimya Bölümü Adresi: Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA
Tel : +90 236 2013151 Faks: +90 236 2013040 e-posta: fef.kimya@cbu.edu.tr

Kimya Bölüm Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Tülin AYDEMİR,
Tel : +90 236 2013153 e-posta: tulin.aydemir@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Kimya Bölümünde, lisans öğrenci deneylerinde kullanılan iki laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca her anabilim dalı için birer araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Vis absorpsiyon spektrofotometresi, fluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi, BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.