Kuruluş : Program 1992'de Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Fizik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : 1.sınıftan 4.sınıfa kadar yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bu geçişlere ait kontenjanlar ve başvuru şartları her dönem ilan edilir ve değerlendirilir. Yatay geçişin yanısıra dikey geçiş ile de öğrenci başvurusu olmaktadır. Bu geçişlere ait kontenjanlar ve başvuru şartları her dönem ilan edilir ve değerlendirilir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek zorunludur.
Program Profili : İlk yıl bölüm harici temel bilimler ve ortak zorunlu dersler okutulmaktadır. Öğrenciler,2.sınftan itibaren bölümle ilgili dersleri almaya başlamaktadır. 3. sınıfta 2 zorunlu ve 4. sınıfta 1 zorunlu ders bulunmaktadır. 3. ve 4. sınıfta okutulan diğer dersler seçmeli olarak okutulmaktadır. Toplamda 8 dönem sonunda 240 AKTS'lik bir ders programı vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 4 yıllık lisans öğretimini tamamlayarak " Fizikçi " unvanını kazanan mezunların çalışabilecekleri başlıca iş alanları, Orta öğretimde öğretmenlik ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Fizik, çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturduğu için mezunlar, endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında yararlı hizmetler verebilirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu gibi kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 GANO elde etmek zorunludur
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Ahmet ÇETİN ,Fizik Bölüm Başkanı,e-posta: acetin@cbu.edu.tr,Telefon no:02362013109
Prof. Dr. Arzu EGE,AKTS/DS Koordinatörü,e-posta: arzu.ege@cbu.edu.tr,Telefon no:02362013112
Bölüm Olanakları : Lisans programına yönelik olarak Genel Genel Fizik, Modern Fizik, Elektronik, Optik, Atom Fiziği, Nükleer Fizik, Molekül Fiziği laboratuarları vardır. Lisansüstü programına ve araştırmaya dayalı Lüminesans Laboratuarı, Atom ve Molekül Fiziği araştırma Laboratuarı bulunmaktadır.