Kuruluş : 1992 yılında kurulmuş olan Biyoloji bölümüne 1994-1995 döneminde öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Biyoloji Bölümü, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji ana bilim dallarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Biyoloji Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Kayıt için gerekli belgeler;
1. Lise ve dengi okul diploması,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversite LYS sınavının ilgili alanından yeterli puanı alarak ilgili birime yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca Yabancı Dil ve İlgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Açıklanan kontenjanlar dahilinde öğrencilere yatay- dikey geçiş hakkı sağlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Biyoloji Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Kapsamı oldukça geniş olan Biyoloji programında, alanda entellektüel olarak uyumlu ve multidisipliner bir eğitimle kazandırılan yetenek ve bilginin, uluslararası standartlarda araştırma bazında kullanılabilir düzeyde edindirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın, kariyerine başlamak için yeterli entellektüel ve teknik yeteneklere sahip, iyi araştırmacılar olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, farklı ilgi ve yetenek düzeylerinde olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte yine programımızın hedeflerindendir. Öğrencilerimiz, yenilikler ortaya koymak için gerekli bilgi ve yetenekleri ile kendine güvenlerinin gelişmesi için teşvik edilmekte ve farklı disiplinlerden türevlenen bakış açılarını ve yaklaşımları anlama ve değerlendirme yeteneklerinin gelişmesi için cesaretlendirilmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, araştırma kuruluşlarında, laboratuvarlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde,ilaç pazarlamada, Milli Parklarda, Tarım Bakanlığında, Çevre ve Orman Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Kamil KOÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA 0(236)2013250 kamil.koc@cbu.edu.tr

Doç. Dr. Ersin MİNARECİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü AKTS/DS Koordinatörü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA 0(236)2013288 ersin.minareci@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tüm dersliklerde projeksiyon mevcuttur. Biyoloji Bölümünde, lisans öğrenci deneylerinde kullanılan bir laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca her anabilim dalı için birer araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüsün içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Bölüm öğrencilerinin ERASMUS ve FARABİ programları ile yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri mümkündür.