Kuruluş : İktisat bölümü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kurulduğu 1992 yılından itibaren eğitim vermeye devam etmektedir. Örgün öğretim ve II. Öğretim düzeyinde eğitim veren iktisat bölümü; iktisat teorisi, iktisadi gelişme ve uluslararası İktisat, iktisat politikası ile iktisat tarihi olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : İktisat lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Kayıt için gerekli belgeler;
1. Lise ve dengi okul diploması,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilgili alanından yeterli puanı alarak ilgili birime yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir. Ayrıca ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : İktisat Bölümü Lisans Programı, sınırsız ihtiyaçların karşılanması amacıyla; tükenebilir kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması, bu kaynakların arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bu sayede öğrenciler gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara geniş bir perspektiften bakabilme, bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme, Türkiye ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri takip edilme yetisini son yarıyılın ilk döneminde intörn ile uygulamalı olarak kazanmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölüm mezunlarımız uluslararası piyasalar ile yurt içi kamu ve özel sektörde iktisatçı olarak Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası, Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası gibi kurumlarda etkin görevler alabilmenin yanısıra yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans derecesine sahip olan mezunlar, ulusal düzeyde ve / veya uluslararası seviyede, aynı ve ilgili disiplinlerdeki yüksek Lisans veya doktora programlarına başvurmaya hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Prof. Dr. C. Yenal KESBİÇ
AKTS/DS Koordinatörü : Prof. Dr. Melih ÖZÇALIK-Doç. Dr. M. Hakan YALÇINKAYA
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 201 80 00
Faks : +90 236 201 80 10
Web Adresi : http://iibf.cbu.edu.tr/bolumler/iktisatgenelbilgiler.301.tr.html
E-Posta : iibf.iktisat@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümde 4 Profesör, 4 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden büyük bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiş ve bu sayede de dersler görsel ve işitsel materyaller yardımıyla, öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Bölümdeki tüm öğretim üyeleri, akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik olanaklara sahiptir.