Kuruluş : Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma niteliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi kökeni, 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu olarak eğitime başlayan okulumuz, 1977-78 öğretim yılında Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak lisans eğitimi vermeye başlamış ve 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz, 2011-2012 akademik yılından itibaren öğrenci almakta olup fakültemizde en yüksek puanlara sahip bölüm olma özelliğini taşımaktadır.
Bölümümüzde; Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yönetim Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler ile Hukuk Bilimleri olmak üzere dört anabilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece : Kamu Yönetimi Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplamasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Kayıt için gerekli belgeler;
1. Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir. Fakültemizde hazırlık programlarından yararlanma öğrencinin isteğine bağlıdır.
İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler ile Yabancı Dil dersi için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Kamu Yönetimi Bölümünde sürdürülecek lisans eğitiminin temel amacı, devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alacak mezunlarımıza kamu yöneticisi formasyonu kazandırmaktır. Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için politika, yönetim bilimleri, yerel yönelimler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.
8. yarıyılda zorunlu intörn eğitimi bulunan bölümümüz, mezunlarına analitik düşünme, girişimci olma, olaylara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşma ile etik değerlere uygun çalışma gibi özellikler kazandırmayı planlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre kaymakam, yargıç, diplomat, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebileceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde Devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kadrolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturmak ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Kamu yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Serhat BAŞTAN
AKTS/DS Koordinatörü : Dr.Öğr.Üyesi İsmail BAŞARAN
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 201 29 99
Faks : +90 236 201 80 10
E-Posta :iibf.kamu@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanarak akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiştir. Öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmekte ayrıca, Erasmus, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde, 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.