Kuruluş : Tütün Eksperleri Yüksekokulu (TEYO), Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 1975 yılında İstanbul'da kurulmuş ve 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanmıştır. 1987 yılında İstanbul'dan Akhisar'a nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanan yüksekokul, 1992 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlanmış ve adı "Tütün Eksperliği Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Halen, Akhisar’da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece : Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumlar Sınavının (YKS) Sayısal Puan türünden en az 180 puan almak.
Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık raporu ve renk körü olmadıklarını belgeleyen rapor.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve ünversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Aarasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) dersleri başarıyla tamamlamak, 4,00 üzerinden en az 2,00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek.
Program Profili : Alanında yetkin, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip tütün teknolojisi mühendisleri yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tütün Eksperliği Yüksekokulu mezunlarına, tütün eksperi ve yönetici olarak, yaprak tütün işleme ve sigara fabrikalarında çalışmaları yanında, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevler almalarını ve serbest mühendis, müşavir, bilirkişi, hakem olarak çalışmalarını sağlayacak eğitsel donanım kazandırılmaktadır.

4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre Türkiye'de Tütün Eksperliği yapmak için, Tütün Eksperliği yüksek okullarından veya muadili yerli ve yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim diploması alarak mezun olmak şarttır. Tütün Eksperi unvanına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumlulukları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan mezunlar, üniversitemizin ya da diğer üniversitelerin açmış olduğu yüksek lisans programlarına, ön koşulları taşıdıkları takdirde başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.0 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
45210 Akhisar, Manisa
Tel : +90.236.4126896- Fax : +90.236.4123320
e - mail : teyo@cbu.edu.tr
Prof. Dr. Altay Uğur GÜL
Bölüm Olanakları : Yüksekokulumuzda 3 laboratuar, 1 bilgisayar laboratuarı, kütüphane, açık basketbol sahası ve 300 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır.