Kuruluş : Program 2011'de Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sanat Tarihi Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; yabancı dil dersi ile ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Sanat Tarihi Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin on dört bölümünden biridir. Bölüm bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı. Bölümün öncelikli amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içerisinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmaktır. Sanatın tarihsel gelişimini inceleyen Sanat Tarihi, herhangi bir sanat eserini, ortaya çıktığı dönemin inanç, kültür, coğrafya, siyasi olaylar ve yerine göre toplumsal hareketler bütünlüğü içinde dikkate alır. Türk ve İslam Sanatı, İslamiyet öncesi Türk kültürü ve sanat eserleri ile İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra İslamiyet’i kabul eden tüm kültürlerin sanat yapıtlarını mimari, mimari süsleme, el sanatları, kitap sanatları/minyatür ve nümizmatik gibi farklı uzmanlık kapsamlarında inceler. Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu ile imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'in 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilmesine kadar var olan kültürünü, sanat oluşumunu ve eserlerini incelemektedir. Bizans Sanatı Anabilim Dalı'nda; Erken Bizans, Orta Bizans ve Geç Bizans olmak üzere üç ana kronolojik sınıflama içerisinde sanat kavramı, oluşumları, Hristiyan dininin sanata etkisi ve imparatorluğun sanat eserleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı; Ortaçağ'dan itibaren günümüze kadar sanat akımları ve resim, heykel, mimari ve el sanatları eserlerini ve Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak 19. yüzyıl sonundan itibaren Çağdaş Türk resim sanatı ve eserlerini incelemektedir. Sanat Tarihi Bölümün'de öğrenim süresi 4 yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, kısa adı KUDEB olan belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda ve özel müzeler ve sanat merkezlerinde tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının da %60'ı esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altından olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için mevcut olan derslerin tümünü 240 AKTS karşılığı başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 GANO elde etmek zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Ceren Ünal 02362013550
ceren.unal@cbu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Başak Katrancı Kasalı 02362013559
basak.kasali@cbu.edu.tr
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
Manisa / Türkiye
Bölüm Olanakları : Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.