Kuruluş : Program 1992'de Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1997-1998 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Matematik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin Matematik Bölümünden lisans derecesi alabilmeleri için, eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik en az 30 olmak üzere, toplamda asgari 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Matematik Bölümünde; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik ana bilim dalları bulunmaktadır. Lisans düzeyinde Matematikçi yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim programı yürütülmektedir. Ders eğitim planında zorunlu olan derslere ilaveten öğrencilerin Matematik ana bilim dallarında uzmanlaşmasına yönelik olarak seçmeli dersler de yer almaktadır.

Bölümümüzün temel amacı, matematiksel düşünme yeteneği kazanmış ve bu yeteneğini günlük hayatta karşılaşacağı problemleri çözmek için kullanabilen, irdeleyen, sorgulayan, düşündüğünü iyi ifade edebilen, alanındaki güncel gelişmeleri takip eden, girişimci, özgüven sahibi, bilgi üreten ve bu bilgiyi diğer bireylere aktarabilen, her yönüyle donanımlı Matematikçiler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Matematik Bölümü mezunları hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. ALES ve YDS gibi Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen sınavlarda yeterli puanı alan öğrencilerimiz, üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman gibi kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz, Pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik hakkına da sahip olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler, ödevler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mustafa KAZAZ
Tel : 0236 201 32 05
E-mail : mustafa.kazaz@cbu.edu.tr

Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Burak ŞAHİNER
Tel : 0236 201 32 16
E-mail : burak.sahiner@cbu.edu.tr

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 45140, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Manisa.
Bölüm Olanakları : Bölümümüzün tüm dersliklerinde projeksiyon mevcuttur. Ayrıca fakültenin ortak kullanım alanları; uzaktan eğitim derslerinin takibi için iki bilgisayar sınıfı, kültür merkezi, dört anfi ve kampüs içerisinde yer alan sosyal ve sportif tesisler öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrencilerimizin, öğrenci değişim programları ERASMUS ve FARABİ ile yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmeleri de mümkündür.